پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

استرس شغلی یکی از موضوعات مهم مرتبط با رفتار انسانی می باشد که به دلایل متعددی در عملکرد شغلی نیروی انسانی راه پیدا کرده است. استرس در سطحی گسترده و پیچیده در تمام فعالیتهای انسان مشاهده شده و به عنوان معضلی است که میتواند در حد شدید خود به تحلیل روانی انسان و بروز انواع آسیبهای روانی-رفتاری در جامعه منجر شود.

پرسشنامه استرس شغلی توسط اسپیلبرگر (۱۹۹۹) ساخته شد و شامل ۳۰ سؤال منظم و بسته است که هر سؤال یک رویداد استرس زای شغلی را بیان می کند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.