پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

اضطراب امتحان اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی اطلاق می شود که فرد را در باره تواناییهایش دچار تردید میسازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهای امتحان است، موقعیت هایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان پاسخ سؤالات درسی را میداند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند.

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن دارای ۲۳ سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان (تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی) است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.