پرسشنامه رایگان اضطراب وجودی (لارنس گود)

پرسشنامه رایگان اضطراب وجودی (لارنس گود)

پرسشنامه اضطراب وجودی (لارنس گود) توسط لارنس گود و کاترینا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.