پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی ( HADS) – زیگموند و اسنایت (۱۹۸۳)

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی ( HADS) – زیگموند و اسنایت (۱۹۸۳)

اضطراب و افسردگی بیمارستانی: احساس ناخوشایند، تشویش یا فشار است که در حیطه های مختلف زندگی انسان وجود دارد و عاملی بازدارنده، مخرب و کاهنده مقاومت بیماران در برابر روند درمانی است که پیامدهای جدی ناشی از بیماری را افزایش می دهد.

به منظور سنجش اضطراب و افسردگی بیمارستانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد اضطراب و افسردگی می‌باشد که از پژوهش معتبر زیگموند و اسنایت (۱۹۸۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.