پرسشنامه افسردگی بک (BDI) – فرم ۲۱ سوالی

پرسشنامه افسردگی بک (BDI) – فرم ۲۱ سوالی

پرسشنامه افسردگی بک یک پرسشنامه خود ارزیابی ۲۱ ماده ای است که شدت علایم افسردگی را می سنجد. هر ماده (نشانه بیماری) بر اساس شدت آن به چهار درجه تقسیم شده و از صفر تا سه نمره می گیرد. نمره صفر نشان دهنده پائین ترین میزان و نمره ۳ نشان دهنده بالاترین میزان شدت تجربه یک نشانه افسردگی است. جمع نمرات هر پرسشنامه میتواند بین ۰ تا ۶۳ باشد. این پرسشنامه برای ارزیابی شدت افسردگی در افراد بالاتر از ۱۳ سال استفاده می شود. بیمار باید به تجربه علائم فوق در دو هفته گذشته اشاره کند، آزمونگر می تواند دستورالعمل آزمون را کتبی یا شفاهی به بیمار ارائه دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان