پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

به منظوربررسی افسردگی کودکان و نوجوانان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و مقوله هایی مانند تفریح و سرگرمی، روابط اجتماعی (فعال – منزوی)، بازدهی تحصیلی، تحریک پذیری، احساس غمگینی و گریه می‌باشد که از منبع ساعتچی و همکاران (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این ابزار تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان