پرسشنامه افکار خودکشی (BSSI) – بک (۱۹۶۱)

پرسشنامه افکار خودکشی (BSSI) – بک (۱۹۶۱)

افکار خودکشی: خودکشی یک مشکل عمده بهداشتی است. در بسیاری از مشکلات روانی و بهداشتی پیشگیری مهمتر و موثرتر از درمان می باشد، در خودکشی نیز این مساله صادق است به ویژه آنکه پس از اقدام ممکن است دیگر برای کمک دیر شده باشد.

به منظور سنجش افکار خودکشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و سه مقیاس تمایل به مرگ، آمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی واقعی می‌باشد که از پژوهش معتبر بک (۱۹۶۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۴ مورد تأیید قرار گرفته است.