پرسشنامه انگیزش تحصیلی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

به منظور بررسی انگیزش تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه می‌باشد که از منبع مک اینرنی و سینکلایر (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان