پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

به منظور سنجش انگیزه مدیریت در کارکنان می توان از پرسشنامه انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت که شامل ۷ سؤال است، استفاده کرد. این پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است که میزان انگیزه مدیریت را در سه سطح بالا، متوسط و پایین مورد سنجش قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.