پرسشنامه ارزیابی بازار محوری کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۹) – ۱۶ گویه ای

پرسشنامه ارزیابی بازار محوری کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۹) – ۱۶ گویه ای

کوهلی و جاورسکی در سال ۱۹۹۹ اقدام به ارائه تعریف رسمی از بازار محوری کردند که در حد وسیع مورد استفاده پژوهشگران بازاریابی قرار گرفت. این تعریف از سه عنصر کلیدی شامل ایجاد هوشمندی، پاسخگویی و انتشار هوشمندی تشکیل شده است. بر طبق نظر کوهلی و جاورسکی نقطه شروع بازار محوری هوشمندی نسبت به بازار است. یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواسته‌های مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی کرد. لذا هوشمندی بازار شامل بررسی دقیق اعمال رقبا، شناسایی اقدامات رقبا در شناخت نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل نیروهای محیطی می‌باشد. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را فقط شامل شناخت نیازهای فعلی مشتریان نمی‌دانند، بلکه به نیازهای آتی آنان نیز توجه خاصی داشته و معتقدند، سازمانها باید ابتدا نیازها و خواستههای مشتریان را شناسایی کرده و سپس محصولاتی را تولید کنند که بتواند آن نیازها را ارضا کنند.

به منظور بررسی بازار محوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد ایجاد هوشمندی، پاسخگویی و انتشار هوشمندی می‌باشد که از کوهلی و جاورسکی (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه‌ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.