پرسشنامه بررسی اختلالات خواب

پرسشنامه بررسی اختلالات خواب

به منظور بررسی اختلالات خواب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه برای جامعه ایرانی تهیه شده است و ۱۷ سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (۵ سوال) در تداوم خواب (۷ سوال) و بیداری از خواب (۵ سوال) ارزیابی می کند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان