پرسشنامه بررسی اخلاق کاری بتمن و شیل (۲۰۰۳)

پرسشنامه بررسی اخلاق کاری بتمن و شیل (۲۰۰۳)

اخلاق کاری: اخلاق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی دانست که راهنمای عمل افراد و گروه ها در انجام امور مقبول است. با قرار دادن امکانات مساوی و آزادی فردی در اختیار افراد، اخلاق میجوشد. توجه به الزام های اخلاقی میتواند ضمن حفظ سودآوری بنگاه ها وکارامدی تولید و توزیع، اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند.
اخلاق کاری از نظر کاری ارزش درونی مثبت بر انجام خوب وظایف است. اگر ارائه دهنده خدمت از اصول و شاخص های اخلاقی برخوردار باشد و از آنها استفاده کند، خواهد توانست رضایت مشتری را به همراه آورد. اخلاق کاری مجموعه تعهدات و وظایف در رابطه با وظایف شغلی فرد است و انتظار میرود که به آنها پاسخ دهد.

در تعریف دیگر، اخلاق کاری عبارت است از مجموعه ای از باید و نبایدها که کارکنان یک سازمان (جامعه) در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد کرده اند، باید رعایت کنند. برای نیل به سازمانی اخلاق مدار به تدوین اصول و استانداردهای اخلاقی در سازمان و استراتژی های آن نیاز است.

ایجاد جو اخلاقی در سازمان موجب اتخاذ تصمیمهای صحیح و اخلاقی در آن می شود و از طرف دیگر این عمل باعث بروز رفتارهای مثبت کارکنان در میشود. از منظر خارج از سازمان نیز سازمانهایی که مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی خود را دربرابر جامعه بهخوبی ایفا میکنند، از اقبال بیشتر مردم و جایگاه بهتری در جامعه برخوردار میشوند.

به منظور بررسی اخلاق کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از منبع معتبر بتمن و شیل (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.