پرسشنامه بررسی استرس سبک زندگی

پرسشنامه بررسی استرس سبک زندگی

به منظور بررسی استرس سبک زندگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه می‌باشد که از منبع معتبر مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.