پرسشنامه بررسی عملکرد ممیزان

پرسشنامه بررسی عملکرد ممیزان

به منظور بررسی عملکرد ممیزان و تعهد آنها به استقلال عمل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر احمد و تایلور (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند.