پرسشنامه رایگان بهبود استرس برای ورزشکاران

پرسشنامه رایگان بهبود استرس برای ورزشکاران

به منظور سنجش و ارزیابی بهبود استرس برای ورزشکاران می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۶ گویه می‌باشد.