پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

اهمیت بهره وری در عصرحاضر بهره وری را یک روش، مفهوم و نگرشی درباره کار و زندگی می نامند. در واقع بهره وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی انسانی، مواد، تجهیزات و غیره. بهره وری طریقی است که استانداردهای زندگی را بهبود می بخشد. به عبارتی ساده تر بهبود بهره وری به معنای به دست آوردن خروجی بیشتر از ورودی هاست که به مفهوم تولید و یا خدمات از طریق منابعی از قبیل زمان، پول، مواد، افراد و یا به معنای سخت کار کردن نیست، بلکه به معنی بهتر کار کردن با آنچه داریم است.
در ادامه می توانید پرسشنامه بهره وری منابع انسانی را مشاهده و یا دریافت کنید. این پرسشنامه دارای ۴۲ ماده و ابعاد توان شناخت شغل، حمایت شغل، انگیزش، بازخورد عملکرد، اعتبار تصمیمات، سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی، مشارکت و آموزش می باشد.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان