پرسشنامه بهزیستی کی یز و ماگیارمو

پرسشنامه بهزیستی کی یز و ماگیارمو

این پرسشنامه توسط کی یز و ماگیارمو در سال ۲۰۰۳ طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (۱۲ سوال)، بهزیستی روانشناختی (۱۸ سوال) و بهزیستی اجتماعی (۱۵ سوال) می باشد. شما در ادامه می توانید این پرسشنامه را به رایگان دریافت کنید. روایی و پایی این پرسشنامه تأیید شده است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان