پرسشنامه بی عدالتی سازمانی ادراک شده

پرسشنامه بی عدالتی سازمانی ادراک شده

تجربه بی عدالتی در هر یک از عرصه های توزیع، رویه های تصمیمگیری و تعاملات بین فردی، برای کارکنان حاوی این پیام خطیر و با اهمیت است که سازمان به تعهداتی که در قبال کارکنان دارد عمل نمی کند. به لحاظ نظری زمانی که افراد احساس بی عدالتی می کنند به دنبال آن فشارهای متعددی را تجربه می کنند.

به منظور بررسی بی عدالتی سازمانی ادراک شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه بی‌عدالتی توزیعی، بی‌عدالتی رویه‌ای و بی‌عدالتی تعاملی می‌باشد که از پژوهش‌ کیم و لیونگ (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در یک پایان نامه دانشگاه شهید چمران در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.