پرسشنامه تجدید نظر شده تجربیات در روابط نزدیک

پرسشنامه تجدید نظر شده تجربیات در روابط نزدیک

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تجربیات در روابط نزدیک که جدیدترین مقیاس برای اندازه گیری سبک‏های دلبستگی بزرگسالان است در سال ۲۰۰۰ توسط فرالی، والر و برنان و بر اساس مقیاس سبک‏های دلبستگی (برنان، کلارک و شاور، ۱۹۹۸) ساخته شده و یک ابزار خودگزارشی است که دارای دو زیرمقیاس اضطراب مربوط به دلبستگی و اجتناب مربوط به دلبستگی است و میزان اضطراب و اجتناب افراد در روابط نزدیکشان را مورد ارزیابی قرار می ‏دهد. به طور کلی افرادی که در زیر مقیاس اضطراب این آزمون نمره بالایی کسب می‏کنند از ترک شدن و طرد شدن می‏ترسند و افرادی که در زیر مقیاس اجتناب نمره بالایی می ‏آورند، صمیمیت برایشان ناراحت کننده است و تمایل دارند که مستقل باشند. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک دارای ۳۶ عبارت است و روایی و پایایی آن در چندین پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.