پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه تحریک پذیری از بررسی آماری خلق و خوی EAS خاص بزرگسالان اقتباس شده است. خصیصه های شخصیتی ای که با این آزمون سنجیده می شود خلق و خوها هستند. که از نظر زیست شناختی مبتنی بر گرایشهای خلق و خویی موروثی می باشند. سه خصوصیت اساسی که با این مقیاسها سنجیده می شوند – جامعه پذیری، سطح فعالیت، و هیجان پذیری-ویژگیهایی هستند که تاثیری بسیار نافذ دارند. آنها بر آنچه افراد انجام می دهند تاثیر می گذارند (مثلا، اشتغال به فعالیتهای انفرادی در مقابل فعالیتهای گروهی). آنها همچنین بر چگونگی انجام هر کاری که افراد عملا انجام می دهند تاثیر می گذارند (مثلا، سریع و با تقلای زیاد، در مقابل به آرامی و با فراغت بال). در واقع این خصوصیات خلق و خو ممکن است در هسته اصلی تمامی شخصیت قرار داشته باشد، به این مفهوم که سایر گرایشهای شخصیت ممکن است بر مبنای آنها ساخته شده باشند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان