پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

به منظور بررسی تحمل پریشانی هیجانی می توان از پرسشنامه طراحی شده توسط سیمونز و گاهر (۲۰۰۵) استفاده کرد که چهار خرده مقیاس تحمل پریشانی هیجانی، جذب شدن به وسیله هیجانات منفی، برآورد ذهنی پریشانی و تنظیم تلاش ها برای تسکین پریشانی را ارزیابی می کند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.