پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردیده است. این پرسشنامه دارای ۵۶ گویه و ابعاد اجتماعی، فردی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان