پرسشنامه تسهیم دانش – دیکسون (۲۰۰۰) – ۱۵ گویه ای

پرسشنامه تسهیم دانش – دیکسون (۲۰۰۰) – ۱۵ گویه ای

تسهیم دانش به عنوان یکی از فرایندهای مدیریت دانش، به مجموعه رفتارهایی که شامل تبادل دانش و کمک کردن به دیگران در این زمینه است، اطلاق می شود .

به منظور سنجش تسهیم دانش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و ابعاد تسهیم دانش ترتیبی، تسهیم دانش آشکار، تسهیم دانش پنهان، تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی می‌باشد که از پژوهش معتبر دیکسون (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.