پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

تعالی سازمانی: به منظور سنجش تعالی کسب و کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ۷ خرده مقیاس تعصب در فعالیت، نزدیک بودن به مشتری، استقلال و کارآفرینی، سودمندی از طریق کارمندان، ارزش محور بودن، تأکید بر حفظ یکپارچگی، کارکنان کم و کارا و انعطاف پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر شرمن و همکاران (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.