پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان