پرسشنامه تنظیم هیجانی ERQ گراس و جان

پرسشنامه تنظیم هیجانی ERQ گراس و جان

مقیاس تنظیم هیجانی توسط گراس و جان (۲۰۰۳) تهیه شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و دارای دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد و فرونشانی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.