پرسشنامه توانمندسازی کارکنان – هارتلین و فرل (۱۹۹۶)

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان – هارتلین و فرل (۱۹۹۶)

توانمندسازی کارکنان : توانمندسازی به دادن اختیار تصمیم گیری به کارکنان در وظایف معمول شغلی شان اشاره دارد. به منظور سنجش توانمندسازی کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر هارتلین و فرل (۱۹۹۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.