پرسشنامه تیپ شخصیتی – کول کویت و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه تیپ شخصیتی – کول کویت و همکاران (۲۰۰۹)

تیپ شخصیتی: در یک تقسیم بندی، ویژگی های شخصی را به دو دستهA وB تقسیم کرده اند. تیپ A وB از جمله از ویژگی های عمده شخصیتی است که بر رفتار انسان اثر می گذارد. الگوی رفتاری A و B را در دهه ۱۹۵۰ میلادی دو پزشک متخصص به نام فریدمن و روزمن (۱۹۸۳) شناسایی کردند.الگوی رفتاری تیپ A با تلاش های پیشرفت رقابتی، فوریت زمان و خصومتی که به راحتی بر انگیخته می شود، مشخص شده است. از سایر ویژگی های افراد تیپ A ، می توان سختکوشی، استرسی و ناشکیبا بودن به دیگران را نام برد. افراد تیپ B بر خلاف تیپ A رفتار می کنند. آنها کمتر خشمگین می شوند و حتی به هنگام خشم، موقعیت را با واقع بینی بیشتر می پذیرند.

به منظور ارزیابی تیپ شخصیتی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کول کویت و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.