پرسشنامه جذابیت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

پرسشنامه جذابیت برند – کوین و همکاران (۲۰۱۷)

جذابیت برند اشاره به ارزیابی مثبت از ویژگی ها و تداعی های مرکزی، متمایز و پایدار برند دارد. همچنین اشاره به ارتباط بین برند و استفاده (کاربرد) شامل میل به خرید مصرف کنندگان و توصیه به دیگران دارد. نیرویی که باعث می شود برند در افکار مصرف کنندگان بنشیند و تحت تاثیر قرار دهد بیشتر در اثر تجربه استفاده می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی جذابیت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کوین و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.