پرسشنامه حالت فراشناختی

پرسشنامه حالت فراشناختی

پرسشنامه حالت فراشناختی توسط انیل و عابدی (۱۹۹۶) ساخته شده و توسط نویدی (۱۳۸۳) ترجمه شده است. پرسشنامه حالت فراشناختی، ابزاری است که تفکر سطوح بالاتر یا مهارت های فراشناختی را می سنجد. این پرسشنامه از ۲۰ سوال تشکیل شده است. مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از : ۱- برنامه ریزی ۲- نظارت یا بازیابی خویشتن ۳- راهبرد شناختی ۴- آگاهی. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.