پرسشنامه حالت های مثبت روان شناختی

پرسشنامه حالت های مثبت روان شناختی

به منظور بررسی حالت های مثبت روان شناختی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه توسط رجایی، خوی نژاد، نسائی (۱۳۹۱)، تهیه و تدوین گردیده است که شامل ۹۶ سؤال بوده و در مجموع ۱۵ حالت روانشناختی مثبت (توکل به خدا، خوش بینی، گرایش به آغازگری رفتار، تمایل به ادامه تلاش، پافشاری در تکلیف، احساس توانمندی، وظیفه شناسی، احساس کنترل، هدفمندی، امیدواری، معنادار بودن زندگی، رضایت از زندگی، خلق مثبت و شادمانی، اجتماعی بودن، عزت نفس و احساس ارزشمندی، احساس آرامش، قدردانی، بخشش) را مورد ارزیابی قرار می دهد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان