پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۱۳ گویه ای

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۱۳ گویه ای

حس انسجام به‌منزلۀ مکانیزمی فراگیر تعبیر می‌شود که افراد را در مقابله با عوامل استرس‌زای زندگیشان کمک می‌کند. حس انسجام با بهزیستی و تنش روانشناختی مرتبط است؛ زیرا افراد با حس انسجام قوی دنیا را پیش‌بینی‌پذیر، کنترل‌پذیر و معنادار ادراک می‌کنند و عوامل استرس‌زا را به‌صورت چالش‌های مهمی می‌نگرند که ارزش مواجه‌شدن دارند. این افراد بسیار انعطاف‌پذیرند و بنابراین قادرند منابع مناسبی را برای غلبه بر موقعیت بیایند.

به منظور سنجش حس انسجام می توان از پرسشنامۀ حس انسجام آنتونووسکی (۱۹۸۷) استفاده کرد. این پرسشنامه ۱۳ سؤال دارد و سه خرده‌مقیاس ادراک‌پذیری، کنترل‌پذیری و معناداری را ارزیابی می کند. روایی و پایایی این ابزار در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.