پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس

پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط واکس، فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت، در سال ۱۹۸۶ بر مبنای تعریف کوب از حمایت اجتماعی ساخته شد. بنا به تعریف کوب، حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد. این پرسشنامه دارای ۲۳ ماده و ابعاد حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت سایرین می باشد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.