پرسشنامه خلاقیت رندسیپ – ۵۰ سوالی

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ – ۵۰ سوالی

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد. از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ ﻓﮑﺮ و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ور ی، اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ.

به منظور سنجش خلاقیت می توان از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ استفاده کرد. این پرسشنامه توسط رندسیپ ابداع و در سال ۱۹۷۹م. در مجله کارکنان به چاپ رسیده است. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ رﻧﺪﺳﯿﭗ ﺷﺎﻣﻞ ۵۰ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۷۹ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.