پرسشنامه خود اتکایی در شغل – کول کویت و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه خود اتکایی در شغل – کول کویت و همکاران (۲۰۱۰)

خود اتکایی در شغل: به عنوان یک باور تعریف می شود که در آن یک فرد دارای استعدادها و صلاحیت های مورد نیاز می باشد و می تواند رفتارهای مورد نیاز برای موفقیت کاری را به معرض نمایش بگذارد (کول کویت و همکاران، ۲۰۱۰). بر اساس مطالعات انجام شده یکی از مشهورترین تئوریها، که در مورد چگونگی پیش بینی و شرح رفتار کاربرد دارد ، تئوری یادگیری (شناخت) اجتماعی بندورا است، که یکی از گسترده ترین تئوری های مورد استفاده در تغییر رفتار بوده و یک فرایند شناختی است.

به منظور بررسی خود اتکایی در شغل در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کول کویت و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.