پرسشنامه خود پنداره بک

پرسشنامه خود پنداره بک

پرسشنامه خود پنداره بک شامل ۲۵ سوال است که برای هر گروه سنی قابل استفاده است. سوالات پرسشنامه در واقع یک صفت یا خصوصیت را مطرح می کند که آزمودنی باید در این صفت خودش را با بقیه مقایسه کند. این پرسشنامه دارای پنج بعد توانایی ذهنی، جذابیت فیزیکی، مسایل اخلاقی، کفایت کاری و مهارت های اجتماعی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان