نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه خوشبینی شییر و کارور

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه خوشبینی شییر و کارور

شییر و کارور (١٩٨۵) برای ارزیابی خوشبینی سرشتی، آزمون جهت گیری زندگی (LOT) گزارش خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند (شییر و همکاران، ١٩٩۴). نوع خوشبینی که توسط LOT ارزیابی می شود، یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است. این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگی های روان سنجی مناسب بود و تنها انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارات خوشبینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی درونی بالایی برخوردار نبودند. افزون بر این بعضی از جملات این آزمون نشان دهنده دقیق انتظارات فرد از آینده نبودند. بنابراین نسخه تجدید نظر شده آزمون جهت گیری زندگی (R-LOT) جانشین آزمون اصلی (LOT) شد. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه خوشبینی شییر و کارور دارای دو بعد تلقی خوشبینانه و تلقی بدبینانه می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.