پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

به منظور بررسی درونگرایی – برونگرایی زنان، می توان از پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی ویژه زنان استفاده کرد که دارای ۱۶ گویه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان