پرسشنامه رایگان دلبستگی به خدا (AGI) – بک و مک دونالد (۲۰۰۴)

پرسشنامه رایگان دلبستگی به خدا (AGI) – بک و مک دونالد (۲۰۰۴)

به منظور سنجش علاقه مندی افراد به خدا (دلبستگی به خدا) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه و ۴ خرده مقیاس توجه به خدا، اعتماد در مقابل عدم اعتماد، توکل و ارتباط با خدا می‌باشد که از پژوهش معتبر بک و مک دونالد (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.