پرسشنامه رایگان ذهن آگاهی براون و رایان ۲۰۰۳ – ۱۵ سوالی

پرسشنامه رایگان ذهن آگاهی براون و رایان ۲۰۰۳ – ۱۵ سوالی

نوعی از آگاهی را که بر اثر توجه روی هدف، در لحظه جاری و بدون استنتاج لحظه بـه لحظـه وجـود دارد، ذهن آگاهی می گویند. به عبارت دیگر، ذهن آگاهی تعمقی غیر عمد بـر روی وقایع حاضر و جاری بوده، به عنـوان نـوعی آگـاهی پذیرا و عـاری از قضـاوت از آنچـه اکنـون در حـال وقوع است، تعریف می گردد. افـراد ذهـن آگـاه واقعیـات درونی و بیرونـی را آزادانـه و بـدون تحریـف ادراک می کننــد و توانــایی زیــادی در مواجهــه بــا دامنــه گسترده ای از تفکّرات، هیجانها و تجربه هـا (اعـم از خوشایند و ناخوشایند) دارند. مقیاس ذهن آگاهی یک آزمون ۱۵ سوالی است که براون و ریان (۲۰۰۳) آن را به منظور سنجش سطح هوشیاری و توجه نسبت به رویدادها و تجارب جاری در زندگی روزمره ساختند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان