پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه رسمیت در سازمان دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان