پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب (SRBQ) – ری و هاروی (۲۰۰۴)

پرسشنامه رفتارهای مرتبط با خواب (SRBQ) – ری و هاروی (۲۰۰۴)

به منظور بررسی رفتارهای مرتبط با خواب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۲ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ری و هاروی (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.