پرسشنامه رایگان رفتارهای پرخطر جنسی

پرسشنامه رایگان رفتارهای پرخطر جنسی

به منظور سنجش رفتارهای پرخطر جنسی می توان از پرسشنامه رفتارهای پر خطرجنسی زارعی، خاکباز و کرمی (۱۳۸۹) استفاده کرد. این پرسشنامه شامل ده سؤال می باشد که نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از ۰ تا ۴ و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از۰ تا ۳ متغیر می باشد که در مجموعه نمره رفتارهای پرخطر شخص را مشخص می سازد به گونه‌ای که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتارهای پر خطر جنسی او می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.