پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

پرسشنامه رفتار خرید مصرف کننده

رفتار مصرف کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها به وسیله افراد، گروه ها و سازمان ها برای ارضای نیازها و نیز بررسی آثار این فرآیندها بر مشتری و جامعه می پردازد. به عبارت دیگر، رفتار مصرف کننده به مطالعه این که مردم چگونه خرید می کنند و چه چیز یا چیزهایی می خرند و چرا خرید می کنند، می پردازند.

به منظور بررسی رفتار خرید مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه و ابعاد جذابیت، قصد خرید، میزان خرید و تکرار خرید می‌باشد که برگرفته از پژوهش های وو و وانگ (۲۰۱۱)، نیکوکار و همکاران (۱۳۹۰) و ولوتوسو و همکاران (۲۰۰۴) است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.