پرسشنامه رایگان رویدادهای رابطه نامزدی

پرسشنامه رایگان رویدادهای رابطه نامزدی

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی یک ابزار ۱۹ سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.