پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس

به منظور اندازه گیری ساختار هدف های ادراک شده کلاس می توان از مجموعه مقیاس های الگوهای یادگیری سازگار Midgley و همکاران استفاده کرد. این پرسشنامه شامل سه مقیاس ساختار هدف تبحری، ساختار هدف عملکردگرا و ساختار هدف اجتناب از عملکرد است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان