پرسشنامه سازگاری اسپانیر

پرسشنامه سازگاری اسپانیر

از مقیاس سازگاری دو عضوی گراهام اسپانیر(۱۹۷۶)، می توان برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی استفاده کرد. این مقیاس یک ابزار ۳۲ سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو نفری است که با هم زندگی می کنند. پرسشنامه سازگاری اسپانیر برای دو هدف ساخته شده است. می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی دریک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرارند: رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان