پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری بل

پرسشنامه سازگاری توسط بل در سال ۱۹۶۱ تدوین گردید. این پرسشنامه ۱۶۰ سؤالی، ۵ بعد سازگاری را در بر می‌گیرد که عبارتند از: سازگاری در خانه، سازگاری سلامت، سازگاری اجتماعی، سازگاری هیجانی و سازگاری شغلی (تحصیلی). روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان