پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان

پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان

یک از عوامل مربوط به ایجاد هماهنگی در کار، سازگاری شغلی است. رضایت، محرک رفتار ترمیم و بازسازی است و نارضایتی، محرک رفتار سازگار است. در بعضی جاها، عدم تطابق بین نیازهای یک شخص و مزایای محیطی چشمگیر است و شخص بالاجبار طریق سازگاری را در پیش خواهد گرفت. سازگاری شغلی برای ادامه ی اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود. هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر، خشنودی و سلامت و اعتبار برای فرد تأمین نماید و نیازهای اولیه اش را برطرف سازد. در زمینه سازش شغلی تعاریف زیادی ارائه شده است؛ می توان گفت سازش شغلی ترکیب و مجموعه ای از عوامل روانی و غیر روانی است.

پرسشنامه سازگاری شغلی حاضر توسط پورکبیریان (۱۳۸۶) ساخته شده است و دارای ۳۴ پرسش در زمینه های کلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنش پذیری و پشتکار است. همچنین روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ نیز مورد تأیید قرار گرفته است.