پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون

پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون

پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون (AAI) توسط سیمپسون (۱۹۹۰) ساخته شده است. این آزمون شامل ۱۰ جمله در مقیاس لیکرتی است که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینه های طیف ۵ درجه‌ای (از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف) را انتخاب کند. از این ۱۰ جمله، ۵ جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن و ۵ جمله برای ارزیابی سبک دلبستگی اجتنابی می باشد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان